ΔΕ3: Καταγραφή Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Ταχύτητας Ανέμου και Επιπέδων Φωτεινότητας για την Περίοδο ενός Έτους και Πειραματική Εργαστηριακή Έρευνα για τον Προσδιορισμό των Θερμικών Χαρακτηριστικών των Παραδοσιακών Υλικών

Οι στόχοι της ΔΕ3 είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση της θερμοκρασίας αέρα και της σχετικής υγρασίας σε επιλεγμένα κτίρια κατοικιών, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα παραδοσιακών και σύγχρονων κτιρίων. Επιπλέον, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η σχετική υγρασία, η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας και τα επίπεδα φωτεινότητας θα καταγραφούν για μια χρονική περίοδο για κάθε μία από τις τέσσερις εποχές του χρόνου σε υπαίθριους χώρους (π.χ. εσωτερικές αυλές, πλατείες) των υπό μελέτη οικισμών. Επιπλέον, δεδομένα που σχετίζονται με τις μικροκλιματικές συνθήκες όπως ο προσανατολισμός των κτιρίων, οι περιβάλλουσες οικοδομές, οι υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι, η φύτευση και η ύπαρξη στοιχείων νερού θα καταγραφούν στις προς μελέτη οικοδομές και στους ανοικτούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.  

 

Αρχικά, τα όργανα μέτρησης κλιματικών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν βαθμονομoύνται έτσι ώστε να έχουν ακρίβεια ±0.1°C. Οι καταγραφές της θερμοκρασίας αέρα και της σχετικής υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση καταγραφέων περιβαλλοντικών δεδομένων που θα τοποθετηθούν σε ύψος 1.2m. Η καταγραφή των εξωτερικών κλιματικών συνθηκών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ενός κινητού μετεωρολογικού σταθμού σε ύψος 1.5m. Οι καταγραφές θα περιλαμβάνουν μετρήσεις της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (°C), της θερμοκρασίας σφαίρας (°C) και της κατεύθυνσης (°) και ταχύτητας (m/s) του ανέμου σε ένα επιλεγμένο κάνναβο, για τρεις διαφορετικές ώρες της μέρας (9:00π.μ., 12:00μ.μ και 15:00μ.μ.) για το χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο και άνοιξη αντίστοιχα.

 

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες (met) και την ενδυμασία (clo) των χρηστών που επηρεάζουν το μεταβολισμό και τη μείωση των θερμικών απωλειών από το σώμα αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Ενδεικτική τιμή της θερμικής άνεσης μπορεί να επιτευχθεί με τον υπολογισμό του Δείκτη Μέσης Τιμής Αίσθησης (PMV) και του Δείκτη Εκατοστιαίου Ποσοστού Δυσαρεστημένων (PPD). Επιπλέον, η Φυσιολογική Ισοδύναμη Θερμοκρασία (P.E.T.) θα υπολογιστεί έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι εξωτερικές μικροκλιματικές συνθήκες.   

 

Ένας μετεωρολογικός σταθμός θα εγκατασταθεί σε κάθε ένα από τα χωριά μελέτης για συγκριτική ανάλυση με τις εσωτερικές μετρήσεις. Οι καταγραφές του μετεωρολογικού σταθμού θα συγκριθούν με τις τιμές από τους πλησιέστερους μετεωρολογικούς σταθμούς της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου. Τα μετεωρολογικά δεδομένα θα προσδιοριστούν από τη θερμοκρασία αέρα (°C), από τη σχετική υγρασία (%), από την ταχύτητα του αέρα (m/s) και από την ακτινοβολία (W/m²).

 

 

Τέλος, διάφορα δείγματα υλικών (π.χ. δομικά στοιχεία, τούβλα, κονιάματα, ωμόπλινθοι) θα σταλούν στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Πανεπιστημίου Κύπρου ώστε να υπολογιστούν τα θερμικά χαρακτηριστικά τους. Η θερμική αγωγιμότητα (k), η θερμοχωρητικότητα (c) και η θερμική διάχυση των υλικών θα υπολογιστούν στο εργαστήριο. Η ερευνητική ομάδα θα πραγματοποιήσει επίσης μετρήσεις σε υπάρχουσες τοιχοποιίες. Ο υπολογισμός των θερμικών χαρακτηριστικών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (π.χ. ASTM D5334) χρησιμοποιώντας το ISOMET και κατάλληλους αισθητήρες.  

 Univercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2021 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής