ΔΕ2: Καταγραφή Δεδομένων και Επιτόπου Έρευνα των Βιοκλιματικών Αρχών Σχεδιασμού των Παραδοσιακών Κτιρίων και των Υπαίθριων Χώρων στα Τρία υπό Μελέτη Χωριά

Στα πλαίσια αυτής της ΔΕ, διερευνούνται όλες οι βιοκλιματικές σχεδιαστικές παράμετροι και οι περιβαλλοντικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στα παραδοσιακά κτίρια και στους ανοικτούς χώρους σε τρεις παραδοσιακούς οικισμούς της Κύπρου. Οι διαφορετικές τυπολογίες και διατάξεις των παραδοσιακών κατοικιών εξετάζονται μέσω αρχιτεκτονικών σχεδίων και επιτόπου έρευνας σε ένα αριθμό τυπικών κατοικιών. Πραγματοποιείται μια προσεκτική εξέταση των κύριων παραμέτρων που επηρεάζουν το βιοκλιματικό σχεδιασμό κάθε κατοικίας. Οι παράμετροι οι οποίες εξετάζονται είναι οι εξής:

Α. Η διάταξη των κλειστών, ημιυπαίθριων και υπαίθριων χώρων και η μεταξύ τους σύνδεση

Β. Η σχέση των επιμέρους κτιρίων με το άμεσο προς αυτά δομημένο περιβάλλον

Γ. Η τυπολογία, το υλικό και τα θερμικά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους

Δ. Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και τα επίπεδα φυσικού φωτός στον εσωτερικό χώρο

Ε. Ο φυσικός αερισμός και οι στρατηγικές δροσισμού

Ζ. Τα στοιχεία νερού στις εσωτερικές αυλές και τους ημιυπαίθριους χώρους

Επιπλέον, θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν οι καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων σε σχέση με την ικανοποίηση των φυσιολογικών και ψυχολογικών συνθηκών διαβίωσης. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα καταγραφούν σε πίνακες και θα κωδικοποιηθούν για συγκριτική μελέτη.  

Η συλλογή των πιο πάνω δεδομένων της προαναφερθείσας έρευνας θα οδηγήσει στον προσδιορισμό τριών κατηγοριών αντιπροσωπευτικών κτιρίων για τα οποία θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής εξέταση και επιτόπου μετρήσεις των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών με καταγραφικά όργανα. Οι κατηγορίες χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες:

Α. Παραδοσιακά κτίρια τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί και διατηρούν ανέπαφο τον αρχικό τους χαρακτήρα.

Β. Παραδοσιακά κτίρια τα οποία έχουν αποκατασταθεί πρόσφατα

Γ. Σύγχρονα κτίρια τα οποία ενσωματώνονται στον παραδοσιακό ιστό των οικισμών

Επιπλέον, οι διαφορετικές διατάξεις των παραδοσιακών ανοικτών χώρων (δρόμων, πλατειών, πλατωμάτων, αδιεξόδων) εξετάζονται μέσω σχεδίων και επιτόπου έρευνας. Πραγματοποιείται μια προσεκτική εξέταση των κύριων παραμέτρων που επηρεάζουν τις μικροκλιματικές συνθήκες στα τρία υπό μελέτη χωριά. Στην κλίμακα ολόκληρου του οικισμού, μελετάται η μορφολογία κάθε οικισμού όπως αυτή προκύπτει από το βαθμό συμπαγότητάς του, από το λόγο του ύψους-προς-πλάτος των δρόμων, από τον προσανατολισμό και τη διάταξη του δομημένου περιβάλλοντος καθώς και την τοπογραφία. Ακολούθως, μελετάται πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον ηλιασμό και τον άνεμο και καθορίζουν τις συνθήκες άνεσης στους δημόσιους χώρους.

Μια πιο ενδελεχής έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε σχέση με τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις μικροκλιματικές συνθήκες στις παραδοσιακές πλατείες. Οι παράμετροι οι οποίες θα εξεταστούν στις πλατείες είναι οι εξής:

Α. Η διάταξη της πλατείας σε σχέση με τους περιβάλλοντες κτιριακούς όγκους (π.χ. προσανατολισμός, συντελεστής θέασης ουρανού, λόγος ύψους-προς-πλάτος)

Β. Η φύτευση και τα στοιχεία νερού

Γ. Τα συστήματα σκίασης

Δ. Η ανακλαστικότητα των τελικών επιφανειών των δαπέδων και των εξωτερικών τοιχοποιιών

Ε. Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και οι δυνατότητες των ανοικτών χώρων για αερισμό 

 

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής της δέσμης εργασίας θα χρησιμοποιηθούν για τις επόμενες τρεις δέσμες εργασίας (ΔΕ3, ΔΕ4 και ΔΕ5). 

 Univercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2021 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής