ΔΕ5: Προτάσεις Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης με Στόχο την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος και Εισηγήσεις για Βελτίωση του Μικροκλίματος των Εξωτερικών Χώρων

Ο κύριος στόχος της ΔΕ5, συνδέεται με την περιβαλλοντική αξιολόγηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος και της αναγνώρισης των κύριων θερμικών και οπτικών προβλημάτων άνεσης των παραδοσιακών και των σύγχρονων οικοδομών. Στην κλίμακα του οικισμού, θα εξεταστούν θέματα που συνδέονται με τη θερμική δυσφορία των πεζών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα οδηγήσουν στη διατύπωση προτάσεων, τεχνικών οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών για βελτίωση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών συνθηκών άνεσης. Έμφαση θα δοθεί σε κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις για καινοτόμες και «έξυπνες» λύσεις στη συντήρηση και αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων. Οι προτάσεις οι οποίες θα σχετίζονται τόσο με το κτιριακό κέλυφος (π.χ. μόνωση, λόγος-παραθύρου-δαπέδου, υλικά κατασκευής) όσο και με τις εξωτερικές διαμορφώσεις (π.χ. τελειώματα δαπέδου, φύτευση, στοιχεία νερού) έχουν ως στόχο να αναδείξουν τη δυνατότητα για βελτίωση των συνθηκών άνεσης μέσω καινοτόμων λύσεων στο σχεδιασμό και την κατασκευή.

 Univercity Of Cyprus

Πνευματικά δικαιώματα 2021 © Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπεύθυνη Ερευνητικού Έργου: Mαρία Φιλοκύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής